Закуп на деловен простор под реден број 16 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

деловен простор во пензионерски дом во Автокоманда - Скопје, приземје - јужна страна

Детали за аукцијата:

Фонд на ПИОСМ, Објава бр. 03/2022

Фондот на ПИОСМ објавува ОБЈАВА за издавање на деловен простор под закуп по пат на електронско јавно наддавање


Оглас: